ΕΣΠΑ eshop στο λιανικό εμπόριο κριτήρια και προϋποθέσεις [10/01/2021]

Posted at:

10 January, 2021

Reading time:

4 min read

ΕΣΠΑ eshop στο λιανικό εμπόριο κριτήρια

Βάσει πληροφοριών από τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ των αναπτυξιακών προγραμμάτων, παρακάτω κάποια από τα κριτήρια και προϋποθέσεις για την ένταξη μίας επιχείρησης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή eshop στο λιανικό εμπόριο.

Ανακοινώθηκε η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του ΕΣΠΑ ε-λιανικό

Διαβάστε τα επίσημα κριτήρια, τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, προϋποθέσεις συμμετοχής και φυσικά αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης!


Oι πληροφορίες παρατίθενται με πάσα επιφύλαξη, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι δεν είναι επιβεβαιωμένες και δεν αποτελούν επίσημη θέση του αρμόδιου Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι τα έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο αναπαράγουν με ακρίβεια κείμενα που έχουν εκδοθεί επίσημα.

Λήπτες της ενίσχυσης, θα  είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Οι επιχειρήσεις θα διακρίνονται σε :

•    Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019

•    Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και μέχρι τις 7/11/2020.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47).
 • Οι υφιστάμενες να έχουν ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019.
 • Οι νεοσύστατες: να έχουν ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 7/11/2020.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες  να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

Το ηλεκτρονικό καταστήματα που θα επιδοτηθεί μέσου του ΕΣΠΑ θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
 • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών


Οι επιχειρήσει προκειμένου να ενταχθούν, θα πρέπει:

 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

Εξοπλισμός  (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).

Λογισμικό με μέγιστο επιλέξιμο ποσό τα 3.500€

1. Ανάπτυξη/αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version

2. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών).

3. Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.).

4. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Kάντε τώρα αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δημιουργία eshop λιανικού εμπορίου.

Αν σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα επιδότησης για την δική σας επιχείρηση, συμπληρώστε την φόρμα επικονωνίας και εμείς θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την αίτηση!